Reservistenverband

Kreisgeschäftsstelle Karlsruhe

Kirchfeld-Kaserne

Gebäude 27 E7/E8

An der Trift 13-15

76149 Karlsruhe

Telefon: 0721 – 69 65 55 / 0721 – 60 65 72 (OrgLtr)

Telefax: 0721 – 6 64 92 97

E-Mail: Karlsruhe@reservistenverband.de